Varukorg

Varukorgen är tom

Stadgar

Stadgar för IndustriBaneFöreningen

Stadgarna antagna vid extra årsmöte 2019-09-28

§ 1 Namn

Föreningen har namnet IndustriBaneFöreningen och signaturen är IBF. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

 

§ 2 Föreningens syfte

IBF är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för industrijärnvägar, småskalig järnvägsdrift som hobby, närliggande industriella transportanordningar samt industri- och teknikhistoria.

 

§ 3 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen och av styrelsen utsedda funktionärer leder verksamheten.

 

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. Beslut om firmateckning ska fattas vid styrelsemöte snarast efter slutfört årsmöte.

 

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

Styrelsemedlems mandatperiod varar från ett ordinarie årsmöte, till det nästföljande ordinarie årsmöte som infaller närmast efter mandatperiodens utgång.

 

§ 6 Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

§ 7 Medlemskap, avgifter mm

Medlemskap i föreningen kan erhållas av fysisk eller juridisk person som erlägger fastställd medlemsavgift. Årsavgiften gäller per kalenderår.
Ändrad årsavgift fastställs vid årsmöte året innan årsavgift ska börja gälla.

Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften, kan av styrelsen utses till hedersmedlemmar.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap i IBF att IBF får föra register över medlemmar med tillhörande kontaktuppgifter. Uppgifterna i detta register får endast hanteras av styrelsen och av styrelsen utsedda funktionärer.

Medlem som inte betalat innevarande års medlemsavgift före årsmötet förlorar automatiskt sitt medlemskap dagen innan årsmötet avhålls. Medlem kan även begära utträde genom att skriftligen till styrelsen begära detta.

 

§ 8 Verksamhet

Föreningens verksamhet utöver det som allmänt anges under § 2 främjas i första hand genom att ge ut medlemsbladet SPÅRLÄGET vars innehåll i huvudsak ska omfatta forskningsresultat och reportage, bedriva förlagsverksamhet samt arrangera studiebesök, sammankomster och resorinom ämnet eller närliggande ämnen m.m.

 

§ 9 Årsmöte

Årsmöte ska hållas någon gång mellan den 1/4 till 30/6 och kan med fördel kombineras med någon sammankomst av typen studiebesök eller flerdagarsutflykt. Då vi har medlemmar i flera länder så kan årsmötet hållas utanför Sverige.

 

Kallelse till årsmöte ska utsändas skriftligen till medlemmarna senast två veckor före mötet, vanligen genom kallelse i SPÅRLÄGET. I samband med kallelsen ska ärenden väckta av styrelsen eller av enskilda medlemmar bifogas.

Ärende väckt av enskild medlem till årsmötet (motion) skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

 

§ 10 Valbarhet

För att få väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, krävs att personen i fråga är medlem i IBF.

 

§ 11 Dagordning vid årsmöte

Följande punkter ska förekomma på ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöte kan ett urval av punkter förekomma.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordföranden och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse för föregående år
 6. Föredragning av revisionsberättelse för föregånde år
 7. Fråga om fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av föreningens ordförande för 2 års mandatperiod (anm 1)
 10. Val av övriga styrelseledamöter för 2 års mandatperiod (anm 1)
 11. Val av styrelsesuppleanter för ett års mandatperiod
 12. Val av revisor och revisorssuppleant (anm 2)
 13. Val av två ledamöter till valberedning, varav en som sammankallande
 14. Fyllnadsval till styrelsen vid behov
 15. Fastställande av nästa års medlemsavgift
 16. Behandling av ärenden väckta av styrelsen eller av enskilda medlemmar
 17. Mötets avslutande

Anm 1: Ordföranden samt en av styrelsens ledamöter väljs jämna år, resterande udda år. I ett övergångsskede kan ledamot väljas för kortare tid.

Anm 2: I detta val får ingen ur den tillträdande styrelsen delta.

Inga andra ärenden än sådana som bifogats till årsmötets kallelse får behandlas under årsmötet.

 

§ 12 Extra årsmöte

Vid behov kan extra årsmöte hållas. Extra årsmöte hålls om begäran om detta inkommit från revisor eller om styrelsen önskar att ett sådant hålls.

Endast sådana frågor som kan tas upp vid ordinarie årsmöte får avhandlas vid ett extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska innehålla information om vad dessa frågor omfattar. Extra årsmöte får äga rum när som helst under året. I övrigt gäller samma förutsättningar som för ordinarie årsmöte.

 

§ 13 Organisation, styrelsens arbete

Föreningens organiserade del ska omfatta en styrelse samt av styrelsen utsedda funktionärer.

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter (varav en är ordförande) och två suppleanter. Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande (suppleanter inräknade). Vid lika röstetal gäller den mening som ordförandens biträder.

Styrelsen uppgifter är att:
- bland styrelsens ledamöter utse kassör
- utse övriga funktionärer, även sådana utanför styrelsen
- förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut
- förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena
- att inom två månader från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna protokoll och räkenskaper
- till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet
- i övrigt arbeta enligt riktlinjerna i § 2.

Följande funktionärer utses av styrelsen:

- Redaktör för SPÅRLÄGET
- Webbredaktör
- Researrangör
- Övriga funktionärer

Av de ovanstående posterna ska åtminstone redaktören för SPÅRLÄGET alltid finnas utsedd. Övriga poster utses vid behov för kortare eller längre perioder.

Styrelsen sammanträder då någon av styrelsemedlemmarna anser att behov föreligger för detta.

 

§ 14 Revision

Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av en revisor. För revisorn ska finnas en suppleant. Räkenskaperna för föregående år ska senast en månad före ordinarie årsmöte av styrelsen överlämnas till revisorn som i sin tur avger sin berättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. Revisorn avger sedan sin berättelse för årsmötet samt tillstyrker eller avstyrker beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 15 Valberedning

Valberedning ska bestå av två ledamöter, varav en sammankallande.

Till ledamot i valberedningen får inte väljas styrelseledamot, revisor eller suppleant för någon av dessa.

Valberedningenen föreslår personer för val vid årsmöte. Medlemmarna som deltar vid årsmötet äger sedan rätt att föreslå andra personer än dem valberedningen föreslår.

 

§ 16 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena måste vara ett ordinarie årsmöte. För ändring fordras två tredjedels majoritet. Votering hålls under punkten 16 "Behandling av ärenden väckta av styrelsen eller av enskilda medlemmar". Förslaget om ändring ska bifogas till kallelsen till årsmötet.

 

§ 17 Föreningens upplösning

Två årsmöten med minst en månads mellanrum kan besluta om upplösning av föreningen. Vid varje möte krävs att minst två tredjedelar av mötesdeltagarna röstar för förslaget för att upplösningen ska få äga rum. Votering hålls under punkten 16 "Behandling av ärenden väckta av styrelsen eller av enskilda medlemmar". Förslaget om upplösning ska bifogas kallelsen till årsmötet.

Beslut om disposition av föreningens tillgångar ska fattas på det första av de medlemsmöten som behandlar föreningens upplösning. Styrelsens förslag, om sådant finns, ska bifogas kallelsen. Årsmötet får oavsett vilket inte fatta andra beslut än att föreningens tillgångar ska användas för att stödja sådan verksamhet för vilken föreningen verkat enligt § 2.

Till sidtoppen